Miljöstrategi

 • Vi är ett miljömässigt avancerat företag

  Att bli ett miljömässigt avancerat företag har representerat Sharps kärnfilosofi sedan 2004. I över ett decennium har företaget visat att detta inte bara är tomma ord.

  Sharp var den första tillverkaren som fick EU:s miljömärke för en TV. De flesta av Sharps multifunktionsskrivare belönas och certifieras för sina energibesparande och miljövänliga egenskaper.

  Under de senaste åren har hundratals Sharp-produkter fått internationella utmärkelser för ekovänlig design, och detta visar vårt engagemang för att skapa miljövänliga produkter, vilket i sin tur gör det möjligt för oss att uppnå vårt mål att bli ett miljömässigt avancerat företag.

  Spara resurser.

  Spara energi.

  Lång hållbarhet.

  Maximera återanvändbarheten.

  Det här är Sharps åtagande för miljön och samhället

 • Positiv handling. Riktiga investeringar.

  Från tidig produktdesign, till det att produkten tillverkas och ända fram till den kasseras, står varje område där vi direkt eller indirekt påverkar miljön under konstant granskning.

  Alla våra fabriker och flertalet av våra kontor uppfyller ISO 14001-standarden, ett ramverk där krav för miljöstyrningssystem ställs upp. Vi uppmuntrar också aktivt miljöstyrning och gröna initiativ i hela vår organisation.

  Våra ingenjörer utvecklar ständigt innovativa ekologiska tekniklösningar för att vår värld ska bli en renare och grönare plats, och vi fokuserar starkt på tillverkning av högkvalitativa och miljömässigt avancerade produkter.

 • Skapa grönare produkter

  Sharps "Riktlinjer för gröna produkter" styr hela livscykeln för varje enskild produkt som vi tillverkar. Vi strävar efter låg energiförbrukning, mindre avfall, mindre förpackningsmaterial, bättre återvinning och produkter med längre livslängd.

 • En historia - och framtid - med pionjäranda

  Som en innovatör i samhället började Sharp med solenergiteknik redan 1959. Idag finns vår solenergiteknik i hem, lantbruk, fabriker, solparker och offentliga byggnader över hela världen. Och det är ändå bara en sektor i vårt expertkunnande.

  I tillämpliga fall har våra produkter LED-lampor med minimal strömförbrukning och ändå lång livslängd.

  Vi fortsätter kontinuerligt med utveckling av energieffektiva skrivare och multifunktionssystem.

  Miljöansvaret finns i Sharps DNA

  Ever Sharp-pennan uppfanns av vår grundare Tokuji Hayakawa och kom att bli produkten bakom vårt namn – Sharp. Då den även förvandlade en vanlig engångsvara till något återvinningsbart, och samtidigt bidrog till att spara värdefull skog, kan den också betraktas som vår första miljömässigt ansvarsfulla produkt.

Gröna produkter

Sharp kallar sina miljömedvetna produkter "Gröna Produkter" (GP). GP-riktlinjerna, som definierar kriterier för utveckling och design enligt sju koncept, har använts globalt av alla produktdesignavdelningar sedan 1998. På liknande sätt kallar vi våra miljömedvetna apparater för "Gröna apparater" (GD - Green Devices) och har fastställt GD-riktlinjer, som har använts av alla produktdesignavdelningar sedan 2004.

Vid utvecklingen av dylika produkter och enheter ställer Sharp upp specifika mål i enlighet med GP-standardbladet och GD-standardbladet, som är baserade på GP-riktlinjerna och GD-riktlinjerna. I provtillverknings- och massproduktionsstegen bedöms i vilken grad produkten eller enheten har motsvarat dessa mål, och de som uppfyller normerna tilldelas GP- eller GD-status.

Innehållet i GP-standardbladet och GD-standardbladet - måttstocken för utvecklingsmålen - revideras och kraven görs strängare varje år i syfte att ytterligare förbättra miljövänligheten hos våra produkter och enheter.

Koncept för gröna produkter

Energisparande / Energiskapande
Produkter med enastående energisparande / energiskapande egenskaper förbättrar energieffektiviteten och minskar energiförbrukningen för produkter; andra åtgärder.

Resursbevarande
Produkter utformade för att bevara resurser, minska materialanvändningen; utforma produkter som bevarar resurser vid användning; öka livslängden för produkter; andra åtgärder.

Återanvändbarhet
Produkter utformade för återvinning, utforma produkter som är lätta att ta isär; användning av lättåtervunna material; andra åtgärder.

Säker användning och kassering
Produkter som kan användas och kasseras på ett säkert sätt
Använd inte ämnen som har negativ inverkan på människors hälsa eller miljön; andra åtgärder.

Användning av Gröna material och enheter
Produkter som använder gröna material och enheter
Använd återvunna material / biomassabaserade plaster; andra åtgärder.

Miljömedvetenhet, beträffande batterier, etc.
Produkter som använder batterier, manualer och förpackningar med ökad miljömedvetenhet
Minska produktförpackningsmaterial; utforma produkter som medger enkel urtagning av batterier; andra åtgärder.

Visning av eko-information för produkter
Produkter som visar sin miljövänlighet och information
Skaffa miljödekaler (eko-dekaler); Implementera LCA; andra åtgärder.

Gröna fabriker

År 2003 införde Sharp ett strängt bedömningssystem för sina fabriker världen över och en noggrann intern kontrollprocedur. Poäng utdelas vid uppfyllande av ett antal stränga miljökrav, från återvinning av regnvatten till undvikande av soptippsavfall. Målet är att uppnå Super Green Factory-status, för vilket extremt höga poäng krävs.
År 2009 fick samtliga Sharp-fabriker i Japan Super Green Factory-status, och Sharps högteknologiska fabrik i Kameyama kom högst. Kameyama genererar själv större delen av energin som fabriken behöver i produktionssyfte med hjälp av Asiens största takplacerade PV-system med en kapacitet på 5,2 MW. Därutöver tillgodoses fabrikens återstående energibehov genom en avancerad gasdriven värme- och kraftanläggning, och spillvattnet används inte bara för uppvärmning utan även till luftkonditionering.

Sharp-fabriken i Alsace, Frankrike, som tillverkar standard- och multifunktionsskrivare, fick denna status i juli 2006. En av fabrikens starka sidor ur miljösynpunkt är dess hårda policy för avfallssortering.
Sedan 2004 har allt avfallsmaterial – batterier, plast, neonremsor, papper, glas och träpallar – samlats upp och separerats. Fabriken har även gjort framsteg beträffande leverantörskedja och logistik. Genom övergång till en ny typ av papp har man minskat förpackningsmaterialets volym med hälften och dess vikt med ungefär en tredjedel, vilket i sin tur innebär mindre transportbehov och bränsleförbrukning.

Sharps miljöansträngningar vid fabriken i Wrexham, Norra Wales, har också skapat rubriker. År 2008 belönades solenergi- och mikrovågsfabriken med "Wales Business and Sustainability Award" för fabrikens ambitiösa steg mot en miljövänlig och hållbar framtid. De nya produktionsprocesserna som införts vid fabriken fokuserar på effektiv resursanvändning såväl som återtagande och återvinning av gamla produkter.

Certifiering / Märkning

ISO 14001

EN ISO 14001 är en uppsättning kriterier för miljöstyrningssystem. Det bildar ett ramverk som företag och organisationer kan följa för att åstadkomma effektiv miljöstyrning.

Oberoende kontrollanter kontrollerar regelbundet om Sharp uppfyller de olika kraven. Uppfyllandet av dessa krav säkerställer kontinuerligt miljötänkande.

Nedladdningar

ISO 45001

ISO 45001 är ett ledningssystem för att hantera arbetsmiljörisker och att ständigt förbättra arbetsmiljöprestandan. På Sharp tar vi arbetsmiljöansvaret på allvar.

 

ISO 9001

ISO 9001 bygger på ett antal grundläggande principer och används av organisationer världen över. Vi utgår från kundernas behov och ser över de interna arbetssätten.

Oberoende kontrollanter kontrollerar regelbundet om Sharp uppfyller de olika kraven. Uppfyllandet av dessa krav säkerställer kontinuerlig effektivisering och ökad lönsamhet.

Nedladdning

Miljömärkning.

Ett antal olika miljömärkningar används för att indikera olika grader av miljömedvetenhet för en produkt. Kraven för att erhålla en märkning är hårda. Självklart har många Sharp-produkter miljömärkning.

 • Blå Ängeln

  Vi på Sharp anser att det är mycket viktigt att utveckla vårt miljöarbete. För att harmonisera med hela vår europeiska organisation har vi nu tagit ett nytt steg för framtiden genom Blå Ängeln-certifiering, som av många anses vara den ledande miljömärkningen. Genom certifiering av våra produkter inom skrivar- och scannerlösningar enligt Blå Ängelns miljömärkningskriterier uppfyller många av våra produkter de senaste och mest krävande hållbarhetskraven. För en fullständig lista över certifierade produkter, klicka på knappen nedan.

Regelverk

Sharp gör naturligtvis stora ansträngningar för att uppfylla lagkrav i hela Europa, exempelvis kemikalieregistreringskraven i ”REACh”, kassering av elektrisk och elektronisk utrustning ”WEEE”, och restriktionerna för användning av vissa farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning ”RoHS”.

 • REACh

  REACh är ett EU-direktiv (EC 1907/2006) för registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier, och det trädde i kraft 1 juni 2007.

  Ett av dess syften är att inom ramen för hållbar utveckling förbättra hälso- och miljöskyddet beträffande farliga kemiska ämnen. Sharp stöder detta syfte och intar i enlighet med Sharps uppförandekod en proaktiv hållning för att uppfylla bestämmelserna.

  För mer information, se följande webbplats:

  SDS (säkerhetsdatablad - Safety Data Sheet)

  SDS (säkerhetsdatablad) beskriver egenskaperna hos ett kemiskt ämne samt nödåtgärder vid hantering av det kemiska ämnet — eller en produkt där ämnet ingår — i händelse av en olycka. Detta bidrar till att säkerställa att kemikaliens egenskaper klargörs ordentligt och att produkter där ämnet ingår kan användas på ett säkert sätt.

 • RoHS

  Användningen av farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning regleras av RoHS-direktiven 2002/95/EC och 2011/65/EU, vilka begränsar användningen av tungmetaller som t.ex. bly, kvicksilver, kadmium, samt sexvärt krom och flamskyddsmedel.

  För mer information, se följande webbplats:

 • WEEE (Waste Electrical & Electronic Equipment)

  Denna symbol som visas på produkten innebär att när produkten når slutet av sitt liv, bör den kasseras separat från det vanliga hushållsavfallet. Det svarta fältet innebär att produkten kommit ut på marknaden efter den 15 augusti 2005. Detta är en EU-lagstiftning som kräver korrekt behandling, återvinning och återanvändning av sådant avfall för att minimera att avfall deponeras. Hjälp oss därför att skydda miljön genom att kassera avfallet korrekt för att säkerställa att det hanteras på rätt sätt och förhindrar potentiella negativa effekter på miljön och människors hälsa som annars skulle kunna uppstå.

  Om din förbrukade elektriska eller elektroniska utrustning innehåller batterier eller ackumulatorer, deponera dessa separat i enlighet med lokala krav. Ditt elektriskt avfall får kasseras via din lokala myndighet, din lokala kommunala anläggning eller din lokala återförsäljare om du tänker köpa en liknande ny.

  Länder utanför EU: Vänligen kassera i enlighet med dina lokala återvinningslagar och förordningar.

  Beträffande kassering och hantering av Sharp tonerkassetter och andra förbrukningsvaror från Sharp multifunktionssystem ska följande beaktas:

  Dylikt avfall ska hanteras i enlighet med lagbestämmelserna i ditt område. Vi rekommenderar att man tar kontakt med kompetenta tjänsteleverantörer för detta (t.ex. avfallsåtervinningsföretag) och ber lokala myndigheter om hjälp vid behov.

 • Batterier

  Batterier är produkter som används dagligen som kan ha en allvarlig inverkan på miljön när de inte korrekt samlas in och återvinns. Värdefulla material kan genereras från återvunna batterier, vilka ger en resurs till produktion och produkter som tillverkas i Europa.

  För mer information, se följande webbplats:

 • Frivillig EU-överenskommelse

  Sharp är ett miljömedvetet företag med lång erfarenhet av miljömässiga förbättringar på sina produkter.
  Som sådant förbinder sig Sharp att delta i den europeiska överenskommelsen "Industry Voluntary Agreement on Imaging Equipment". Sharp bidrar sålunda till EU-handlingsplanen för energieffektivitet genom att förbättra de miljömässiga egenskaperna hos sina produkter, särskilt beträffande resurs- och energieffektivitet.

  Kunderna får inte bara mer miljömässigt avancerade produkter, utan kan även göra mer hållbara inköpsbeslut baserat på informationen om produkternas miljövänlighet. Dylik information tillhandahålls på produktsidan för respektive land under ”Support och nedladdningar” genom en miljödeklaration i enlighet med ECMA370-standarden.